Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Projekt edukacyjny a program

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1046).

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  1. Wybór tematu projektu edukacyjnego.
  2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
  3. Wykonanie zaplanowanych działań.
  4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Informację o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Oczywisty wydaje się fakt, iż uczniowie realizujący program "Zostać przedsiębiorczym", wdrażani do podejmowania i dokumentowania prac projektowych, będą lepiej niż inni przygotowani do sprostania różnorodnym wymaganiom.

Warto podkreślić, iż wydruki z programu Działamy razem spełniają często wymagania dokumentowania realizacji projektu edukacyjnego.

Materiały do pobrania
więcej
Konferencja upowszechniająca - kliknij na "więcej" i zobacz galerię zdjęć
 
więcej
Film
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego