Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Zadania edukacyjne

Pakiet zadań edukacyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zadania edukacyjne dotyczące projektu uczniowskiego:

  1. Od pomysłu do decyzji - zadania związane z generowaniem pomysłów, dokonywaniem wyborów, podejmowaniem decyzji, ponoszeniem odpowiedzialności, świadomością wpływu na innych, wyznaczaniem i realizacją celów indywidualnych i grupowych.
  2. Od decyzji do działania - zadania związane z realizacją projektu uczniowskiego, planowaniem czasu, efektywnością działania, podziałem pracy, delegowaniem uprawnień, tworzeniem planów, w tym finansowego, przewidywaniem problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.
  3. Działanie - zadania związane z dokumentowaniem realizacji przedsięwzięcia, podejmowaniem decyzji, współdziałaniem w zespole, rolami w grupie i ich wpływem na jakość wykonywanego zadania, procesem indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji, weryfikacją planów, etyką w działaniu.
  4. Od działania do prezentacji - zadania związane ze sposobami zapisywania i zbierania materiałów, zasadami zbierania i opracowywania informacji, zasadami skutecznej prezentacji, formami i zasadami prezentacji przedsięwzięcia, przygotowaniem do prezentacji, prezentowaniem.
  5. Od prezentacji do pomysłu - zadania związane z analizą efektów własnych działań, oceną efektów i wkładu pracy członków zespołu w ich osiągnięcie, wyciąganiem wniosków do kolejnych działań, podejmowaniem nowych działań.

Zadania edukacyjne dotyczące zwiększenia efektywności działania:

  1. Poznać siebie i innych - zadania związane z kształtowaniem umiejętności interpersonalnych, analizą uczuć i emocji, działaniami sprzyjającymi budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi, analizą własnych słabych i mocnych stron, budowaniem świadomości własnych emocji i ich wpływem na efektywność działania, związkiem pomiędzy pozytywnym myśleniem a działaniem.
  2. Ja i zespół - zadania związane z budowaniem pozytywnych relacji z innymi, zasadami pracy zespołowej, procesem grupowym, podejmowaniem decyzji, budowaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej, relacjami między celami osobistymi a celami zespołowymi.
  3. Być liderem - zadania związane z motywowaniem, planowaniem i organizacją pracy zespołowej, efektywnością pracy zespołowej, tworzeniem zespołu i podziałem ról, budowaniem atmosfery pracy w zespole, przewodzeniem grupie, odpowiedzialnością, stylami przewodzenia w grupie, cechami predysponującymi do zostania liderem, zasadami delegowania uprawnień.
  4. Skuteczna komunikacja - zadania związane z komunikacją werbalną i niewerbalną, skutecznymi i nieskutecznymi sposobami komunikowania się, związkiem między intencjami rozmówców a skuteczną komunikacją, zasadami argumentowania, sposobami wywierania wpływu na innych, zasadami prowadzenia konstruktywnej dyskusji, empatią i asertywnością.
  5. Sytuacje konfliktowe - zadania związane z konfliktami i ich źródłami, sposobami reagowania w sytuacjach konfliktowych, czynnikami zaburzającymi relacje międzyludzkie, strategiami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, pomocą w sytuacjach trudnych, barierami komunikacyjnymi.

Uwaga:
Wszystkie prezentacje dołączone do warsztatów szkoleniowych e-learningowych nauczyciel może wykorzystać, w zależności od potrzeb swoich wychowanków podczas lekcji lub konsultacji z uczniami.


 

Materiały do pobrania
więcej
Konferencja upowszechniająca - kliknij na "więcej" i zobacz galerię zdjęć
 
więcej
Film
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego